artykuł nr 1

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 20 października 2020r.

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 z poźn. zm.), z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu podjął decyzję, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie kontrole i oględziny do odwołania podlegają ograniczeniu.

Ograniczenie nie dotyczy:

-zadań dotyczących oddania obiektów do użytkowania ( które rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach);

-spraw nagłych i pilnych - związanych z zagrożeniem życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia.

Powyższe nie obejmuje kontroli i oględzin już zaplanowanych, o przeprowadzeniu których zostali poinformowani zainteresowani.

W pozostałych przypadkach prosi się Interesantów o załatwianie spraw urzędowych:

-drogą pocztową,

-drogą elektroniczną,

-za pośrednictwem platformy e-PUAP,

-poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 77 462 61 62.

Przypomnienia wymaga, iż każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§ 27 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.).

Osoby, które nie zastosują się do powyższego, nie zostaną wpuszczone do budynku. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Jednocześnie informuję, że dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym, należy przesyłać w oryginale (np. drogą pocztową) lub poprzez ePUAP (podpisane elektronicznie). Przypomina się, iż podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale także dołączanych do niego załączników.

Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.

Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla powiatu opolskiego

Monika Drożyńska-Delinowska

Załączniki:
ogloszenie.pdf529 KB