Deklaracja Dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Grzysczok sekretariat@pinbopolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 462 61 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Siedziba inspektoratu znajduje się na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku. Obiekt posiada wejście główne na "wysokim parterze" z drzwiami rozsuwanymi automatycznie, dwuskrzydłowymi; wejście dodatkowy "tylne" z poziomu gruntu z drzwiami otwieranymi na zewnątrz; windę bezprogową dostępną z poziomu gruntu (parkingu od strony wejścia głównego - poziom -1) oraz dostępną z poziomu parteru. 

Parking wyposażony w miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

Korytarze wewnątrz budynku szerokie i oświetlone, bezprogowe.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza dla osób głuchoniemych bez wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na powyższe usługi. 

Pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze.

W sytuacji problemu z wejściem do winy i dostaniem się na III piętro, petenci proszeni są o  kontakt telefoniczny 77 462 61 62.

Na III piętrze budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której umieszczono dane informacyjne o numerach pokoi inspektoratu. Każde pomieszczenie biurowe oznaczone jest numerem oraz tabliczką informacyjną.

W budynku na III piętrze znajdują się następujące pomieszczenia inspektoratu:

-Pokój nr 306 Referent prawno-administracyjny, Inspektor,

-Pokój nr 307 Główny księgowy,

-Pokój nr 308 Sekretariat,

-Pokój nr 309 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

-Pokój nr 310 Archiwum,

-Pokój nr 311 Pomieszczenie konferencyjne.

Na korytarzu znajduje się toaleta dla klientów, która nie jest przystosowana dla osób na wózku inwalidzkim. Na korytarzu umieszczono również kanapę, krzesła oraz stół przy którym mogą bawić się lub rysować dzieci.

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy z zachowaniem tajemnicy istnieje możliwość skorzystania z pokoju Nr 311.

W budynku można przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika.

W celu poprawy dostępności do budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczył asystentów osób ze szczególnymi potrzebami:

1) Ewelina Grzysczok,

2) Aleksander Górny,

3) Angelika Bajurko

4) Ewa Sitek

Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy:

1) doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi;

2) poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do inspektoratu;

3) ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie;

4) ustalenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami;

5) odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych inspektoratu;

6) zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi potrzebami;

7) pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.