artykuł nr 1

Opłaty skarbowe - wpłaty

Wszelkie opłaty skarbowe związane z załatwieniem sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego należy wnosić na konto Urzędu Miasta Opole

03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 - Bank Millenium SA

UWAGA !!! Brak możliwości dokonania wpłaty w siedzibie Inspektoratu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

artykuł nr 2

Rodzaje opłat skarbowych

Opłaty skarbowe obowiązujące w sprawach załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego: 

 1. opłata za pełnomocnictwo - 17 zł
 2. opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł (nie dotyczy gmin oraz budownictwa mieszkaniowego)
 3. opłata za pozwolenie na użytkowanie: (nie dotyczy pozwoleń na użytkowanie wydawanych wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne)
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 0,25 zł za 1m2 powierzchni użytkowej jednak nie więcej niż 134,75 zł;
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 3,5 zł;
 • innego budynku - 12 zł;
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 5 zł;
 • budowli związanych z produkcją rolną - 28 zł;
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g - 535,75 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 26,25 zł
 • innych budowli - 38,75 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 22,75 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

artykuł nr 3

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • osoby oraz podmioty występujące o wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.