artykuł nr 6

KOMUNIKAT nr 1/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Szanowni Państwo,

w związku z sezonem jesienno-zimowym oraz panującymi w tym okresie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi  spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego  przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążących na nich ustawowych obowiązkach wynikających z  art. 61 ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami),  ze szczególnym uwzględnieniem art. 61 pkt. 2,  który to obliguje właścicieli i zarządców do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Ponadto w myśl art. 62 ust. 1 pkt. 4 Pr. bud. obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności,o których mowa w przytoczonym wyżej przepisie.

Oznacza to, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobligowany jest  do użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie doszło do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, które mogłoby skutkować wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa dla mienia i środowiska. W okresie jesienno-zimowym wiąże się to z koniecznością usuwania nadmiaru śniegu z dachu i ewentualnie innych elementów obiektu, sopli, nawisów lodowych oraz śniegowych, tworzących się na elementach obiektu budowlanego, jak również zabezpieczeniem elementów (przedmiotów), które mogą stać się niebezpieczne wskutek wichury.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mając powyższe na względzie wnoszę o przestrzegania przepisów wynikających z Prawa budowlanego.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  dla powiatu opolskiego

  Monika Drożyńska-Delinowska

Opole, styczeń 2023r.

artykuł nr 7

KOMUNIKAT nr 2/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Załączniki:
komunikat_2_2022_sig.pdf627 KB
artykuł nr 8

KOMUNIKAT nr 1/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do właścicieli i zarządców placów zabaw, obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej

Załączniki:
komunikat_nr_1_sig.pdf618 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 10/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 01.01.2022r. Za święto wypadające w sobotę 01.01.2022r. ustalony został inny dzień wolny w dniu 07.01.2022r. z tego też względu Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu przy ul. Firmowej 1 będzie nieczynny.

Załączniki:
zarzadzenie_10_2021.pdf280 KB
artykuł nr 10

Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022