główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 17.02.2020r.

artykuł nr 2

Praktyki Studenckie

obrazek

Zapraszamy do współpracy w ramach praktyk studenckich, oraz płatnych staży w ramach programów dofinansowań UP

artykuł nr 3

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent ds.organizacyjno-administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50541

DATA OGŁOSZENIA   06.07.2019r.

DATA WYNIKU   17.07.2019r.

STATUS   nabór zakończony

NAZWA STANOWISKA: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim z siedzibą przy ul. Firmowej 1 , 45-594 Opole

 

WYNIK NABORU: nabór zakończony / nie zakończony

WYBRANE OSOBY:   Magdalena Rajczyk

artykuł nr 4

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wymagania formalne naboru na stanowisko: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

(ogłoszenie nr 50541 z dnia 06.07.2019 r. - kprm.gov.pl) spełniają następujące osoby:

1.MAGDALENA RAJCZYK - OPOLE

Załączniki:
Załącznik 399 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referenta do spraw organizacyjno-administracyjnych" w PINB w powiecie opolskim z dnia 03.07.2019r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referenta do spraw organizacyjno-administracyjnych

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

ul. Firmowa 1; 45-594 Opole, III piętro

WARUNKI PRACY:

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, skaner, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z obsługą klienta.
Warunki uciążliwe, szkodliwe bądź niebezpieczne nie występują.

ZAKRES ZADAŃ:

 1. obsługa administracyjno-biurowa inspektoratu
 2. prowadzenie ewidencji i rejestrów, wymaganych przepisami prawa i wewnętrznymi aktami wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 3. przyjmowanie klientów inspektoratu
 4. prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej inspektoratu oraz spraw z zakresu zamówień publicznych
 5. przygotowywanie i terminowe wysyłanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań i informacji statystycznych
 6. uczestniczenie w czynnościach kontrolnych terenowych i sporządzanie protokołów, notatek służbowych
 7. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 8. opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli
 10. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 11. dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi.
 12. udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 13. opracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
 14. przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielenie im wyjaśnień
 15. przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezp. ludzi i mienia

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie: wyższe budowlane
 2. Staż pracy lub doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 miesięcy w administracji zespolonej
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Znajomość przepisów: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych
 5. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i programów komputerowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych
 8. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość języków obcych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Oświadczenie o znajomości przepisów: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych
 7. Kserokopia prawa jazdy
 8. Zgoda kandydata/ kandydatki na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych   w procesie rekrutacji i ewentualnego zatrudnienia w formie oświadczenia lub zgody.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

INNE INFORMACJE

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 2. Kandydat powinien być pełnosprawny ruchowo ze względu na charakter pracy związanej z kontrolą na budowie i koniecznością np.: wchodzenia po drabinie, poruszania się po rusztowaniu czy schodzenia do wykopów.
 3. Uprzejmie informujemy, że skonsultujemy się z wybranymi kandydatami tzn.:   z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.
 4. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie .
 5. Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy.
 6. Szczegółowe informacje drogą e-mail : sekretariat@pinbopolski.pl

PREZENTACJA FIRMY

Pracodawca opublikował ofertę pracy w: ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM www.bip.kprm.gov.pl lub www.nabory.kprm.gov.pl oraz na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim www.pinbopolski.4bip.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Wymiar etatu: Pełny etat

Rodzaj umowy: na czas określony

Liczba wakatów:1

Minimalne doświadczenie 5 miesięcy w administracji zespolonej

Minimalne wykształcenie: Wyższe inżynierskie

Branża / kategoria: Praca Administracja Publiczna

Proponowane wynagrodzenie: 2250,00 zł (brutto)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do dnia: 17.07.2019r. do godziny 12:00.

Decyduje data: wpływu oferty do inspektoratu.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej, osobiście w siedzibie inspektoratu – na Dziennik Podawczy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim przy ul. Firmowa 1, pok. 308, III piętro; 45-594 Opole (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30) lub przesłać pocztą na w/w adres
 2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pinbopolski.pl

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo, uprzejmie prosimy o niestosowanie w nazwach plików, załączanych do wiadomości e-mail, wielokropków (dwie kropki obok siebie) ponieważ może to skutkować zablokowaniem załącznika.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na fakt, że złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Monika Drożyńska-Delinowska, tel. 77 462 61 62

Kontakt do inspektora ochrony danych: Monika Drożyńska-Delinowska, tel. 77 462 61 62

Cel przetwarzania danych:

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których kierownik urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów   o archiwizacji.

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Załączniki:
Załącznik 21 KB