Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przydatne linki

Przydatne linki

Serwis Służby Cywilnej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Powiat Opolski - Starosta Opolski Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu Opolska Okręgowa Izba Architektów w Opolu Internetowy System Aktów Prawnych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:30

2. Oferty pracy

Praktyki studenckie

Zapraszamy do do współpracy studentów w ramach praktyki studenckiej.

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

3. Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referenta do spraw organizacyjno-administra...

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Referenta do spraw organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim ul. Firmowa 1; 45-594 Opole, III piętro WARUNKI PRACY: Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, skaner, niszczarka). Bezp...

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

4. Oferty pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wymagania formalne naboru na stanowisko: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim (ogłoszenie nr 50541 z dnia 06.07.2019 r. - kprm.gov.pl) spełniają następujące osoby: 1.MAGDALENA RAJCZYK - OPOLE

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

5. Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent ds.organizacyjno-administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50541 DATA OGŁOSZENIA 06.07.2019r. DATA WYNIKU 17.07.2019r. STATUS nabór zakończony NAZWA STANOWISKA: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim z siedzibą przy ul. Firmowej 1 , 45-594 Opole WYNIK NABORU: nabór zakończony / nie zakończony WYBRANE OSOBY: Magdalena Rajczyk

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

6. Oferty pracy

Praktyki Studenckie

Zapraszamy do współpracy w ramach praktyk studenckich, oraz płatnych staży w ramach programów dofinansowań UP

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

7. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolsk...

Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za piątek 27 grudnia 2019 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

8. Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskie...

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 17.02.2020r.

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

9. Oferty pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne nr ogłoszenia 61620

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

10. Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta nr ogłoszenia 61620

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

11. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolski...

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:28

12. Komunikaty

Place zabaw

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do właścicieli i zarządców placów zabaw Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodn...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:27

13. Obszar działania

Obszar

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu obejmuje zakresem swoich działań obszar powiatu opolskiego z wyłączeniem miasta Opola. Powiat opolski – powiat w Polsce (w środkowej części województwa opolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Opole. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tułowice gminy wiejskie: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubnian...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:27

14. Komunikaty

Kontrole roczne instalacji gazowej i przewodów kominowych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:27

15. Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi rejestry: decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane; rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych; zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo budowlane. ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę; kontroli obowiązkowych; wydanych upoważnień i pełnomocnictw; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi ewidencje: wydanych decyzji i po...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:27

16. Komunikaty

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu ...

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:27

17. Status prawny i kompetencje

Kompetencje

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:26

18. Status prawny i kompetencje

Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powołanym na to stanowisko w trybie art. 86 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 Prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utworzonego na mocy ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wpr...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:26

19. Status spraw

Status spraw, zapoznanie się z aktami spraw

Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, strona postępowania może na każdym etapie postępowania zapoznać się z aktami sprawy, uzupełnić zebrany materiał oraz wypowiedzieć się co do jego poprawności i kompletności. W celu zapoznania się z aktualnym statusem sprawy prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub platformy e-PUAP. W celu zapoznania się z aktami sprawy prosimy o przybycie do siedziby inspektoratu po wcześ...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:26

20. Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie – schemat załatwienia sprawy Proszę pobrać z zakładki „Druki do pobrania” druk nr 4 wniosek o pozwolenie na użytkowanie (dostępny w formacie doc lub pdf) w przypadku zakończenia inwestycji lub druk nr 5 wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót (dostępny w formacie doc lub pdf) w przypadku niezrealizowania wszystkich prac w ramach prowadzonej inwestycji - druki wypełnia inwestor wraz z kierownikiem budowy według instruk...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 16:25