artykuł nr 1

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do właścicieli i zarządców placów zabaw, obiektów małej architektury sportowo rekreacyjnej

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt. 1 ustawy, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie i inne obiekty sportowo- rekreacyjne. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowane osobom niepełnosprawnym.

 

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym
PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

   

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla powiatu  opolskiego w Opolu

Monika Drożyńska- Delinowska

Opole, maj  2021 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 20 października 2020r.

Załączniki:
ogloszenie.pdf529 KB
artykuł nr 3

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do Właścicieli i Zarządców budynków użyteczności publicznej

artykuł nr 4

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do właścicieli i zarządców placów zabaw, obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej

Załączniki:
komunikat.pdf408 KB
artykuł nr 5

Kontrole roczne instalacji gazowej i przewodów kominowych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego,
budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych
przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi

W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur kontrolnych dotyczących wykonywania przez Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, obowiązku wynikającego  z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) tj.:  poddawania obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać: w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadających kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane  w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do przewodów  kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń  mechanicznych - osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt. 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. nr 80, poz. 563). Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;

3) od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku.

W ww. obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych  (§ 30 ust. 2).

Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru.

Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja.

Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, spalin), związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe (węgiel, koks, drewno, itp.), ciekłe lub gazowe – jest  przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu (czadu), powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynków.

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

Wskazane jest, by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach. Należy bezwzględnie przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

 

W związku z powyższym wzywa się Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do przeprowadzenia ze szczególną starannością wyżej wspomnianej kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych, prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do przewodów spalinowych, oraz szczelności i drożności przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych budynkach.

Zobowiązuję Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do bezzwłocznego usuwania nieprawidłowości wskazanych w protokołach z przeprowadzonych kontroli, w celu uniknięcia sprowadzenia zagrożenia utraty życia, zdrowia czy mienia na użytkowników obiektu budowlanego.

 

Zobowiązuję osoby przeprowadzające powyższe kontrole o niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim wszelkich wykrytych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli, mogących stanowić o zagrożeniu utraty życia, zdrowia czy mienia przez użytkowników obiektu budowlanego.

 

Wszelkie zaniedbania związane z nie wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jak i z nierzetelnym wykonaniem zgodnie z art. 93 pkt 8 i 9a zostanie karane grzywną w wysokości 500 zł, oraz zawiadomieniem organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia lub zdrowia na podstawie art. 160 KK.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w powiecie opolskim

Monika Drożyńska- Delinowska

                                                             Opole, lipiec 2019 r.