artykuł nr 1

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do Właścicieli i Zarządców budynków użyteczności publicznej

artykuł nr 2

KOMUNIKAT NR 1/2020 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO

W związku z powtarzającymi się interwencjami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazu ziemnego, zlokalizowanych na terenie powiatu opolskiego przypomina się o zakazie stosowania w jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).

Zgodnie z treścią § 157 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, przy czym zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Wskazać w tym miejscu należy również § 8 cytowanego rozporządzenia, w którym zawarto definicję budynku niskiego tj.: budynku do 12 m wysokości włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnego o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

W wyżej przytoczonej sytuacji, gdy korzystanie z butli gazowych w lokalach mieszkalnych może zagrażać bezpieczeństwu, zastosowanie znajdą regulacje ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz – wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego we wspomnianej ustawie – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z art. 1 powyższej ustawy ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 3) prowadzenie działań ratowniczych. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 1 ilekroć w ustawie jest mowa o zapobieżeniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - rozumie się przez to: a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom, b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.  Z kolei art. 3 ustawy nakłada na osoby fizyczne i osoby prawne korzystające z budynku lub obiektu, obowiązek ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym, a także formułuje podstawę odpowiedzialności rzeczonych podmiotów, a wraz z nimi również właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu, za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Szczegółowy zakres obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową zawiera wspomniane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 wspomnianego aktu prawnego, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji w tym użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia. Zabronione jest również przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz piwnicach.

Jedynym podmiotem, który w sposób władczy ma możliwość wyegzekwowania nakazu usunięcia butli gazowej z lokalu mieszkalnego jest powiatowy (miejski) Komendant Straży Pożarnej w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 26 powyższej ustawy Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej,
w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do: 1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie; 2) wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu

Zarządca nieruchomości ma natomiast obowiązek, wynikający z treści art. 186 ust. 1 Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku do wykonywania powierzonych mu czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Jednym z ustawowych obowiązków zarządcy nieruchomości jest natomiast podejmowanie decyzji
i dokonywanie czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. W przypadku, więc ustalenia, że osoba zajmująca lokal mieszkalny korzysta z płynnego źródła gazu, zarządca nieruchomości powinien przede wszystkim podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych z takim korzystaniem, a zwłaszcza sposobem wykorzystania wspomnianego źródła energii oraz wykorzystywanymi urządzeniami. Dopiero, bowiem ustalenie, że doszło do naruszenia przepisów przeciwpożarowych daje możliwość podjęcia efektywnych działań zmierzających do wyegzekwowania od lokatora lub właściciela obowiązku usunięcia wspomnianych urządzeń z lokalu.

 

W związku z powyższym, pomimo iż zakaz jednoczesnego korzystania z gazu płynnego LPG oraz gazu ziemnego sieciowego został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a więc w akcie wykonawczym ustawy prawo budowlane, należy wskazać w tym miejscu, iż cytowane rozporządzenie zgodnie z § 2 przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2. W oparciu o powyższe wskazać, iż prawodawca nie przyznał odpowiednich kompetencji organom nadzoru budowlanego do wyegzekwowania przestrzegania normy prawnej zawartej w § 157 pkt 5 i 6 warunków technicznych w przypadku istniejących obiektów budowlanych, natomiast przekazał odpowiednie kompetencje Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru na mocy art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie rozdziałem 15 – użytkowanie instalacji gazowej gazem płynnym – § 48 – 51 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. instalacja gazowa wraz
z butlą stanowi instalacje w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, zatem zgodnie z przytoczonym art. 62 ust. 1 podlega rocznym kontrola okresowym sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sprawdzeń sieci i instalacji gazowych lub uprawnienia z zakresu dozoru i eksploatacji sieci i instalacji gazowych.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla powiatu opolskiego

Monika Drożyńska-Delinowska

artykuł nr 3

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu do właścicieli i zarządców placów zabaw, obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej

Załączniki:
komunikat.pdf408 KB
artykuł nr 4

Kontrole roczne instalacji gazowej i przewodów kominowych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego,
budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych
przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi

W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur kontrolnych dotyczących wykonywania przez Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, obowiązku wynikającego  z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) tj.:  poddawania obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać: w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadających kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane  w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do przewodów  kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń  mechanicznych - osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt. 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. nr 80, poz. 563). Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;

3) od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku.

W ww. obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych  (§ 30 ust. 2).

Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru.

Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja.

Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, spalin), związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe (węgiel, koks, drewno, itp.), ciekłe lub gazowe – jest  przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu (czadu), powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynków.

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

Wskazane jest, by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach. Należy bezwzględnie przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

 

W związku z powyższym wzywa się Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do przeprowadzenia ze szczególną starannością wyżej wspomnianej kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych, prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do przewodów spalinowych, oraz szczelności i drożności przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych budynkach.

Zobowiązuję Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do bezzwłocznego usuwania nieprawidłowości wskazanych w protokołach z przeprowadzonych kontroli, w celu uniknięcia sprowadzenia zagrożenia utraty życia, zdrowia czy mienia na użytkowników obiektu budowlanego.

 

Zobowiązuję osoby przeprowadzające powyższe kontrole o niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim wszelkich wykrytych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli, mogących stanowić o zagrożeniu utraty życia, zdrowia czy mienia przez użytkowników obiektu budowlanego.

 

Wszelkie zaniedbania związane z nie wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jak i z nierzetelnym wykonaniem zgodnie z art. 93 pkt 8 i 9a zostanie karane grzywną w wysokości 500 zł, oraz zawiadomieniem organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia lub zdrowia na podstawie art. 160 KK.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w powiecie opolskim

Monika Drożyńska- Delinowska

                                                             Opole, lipiec 2019 r.

artykuł nr 5

Place zabaw

Komunikat Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
do właścicieli i zarządców placów zabaw

 

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

 

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PNEN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w powiecie opolskim

Monika Drożyńska- Delinowska

  Opole, czerwiec 2019 r.