artykuł nr 1

Status spraw, zapoznanie się z aktami spraw

Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, strona postępowania może na każdym etapie postępowania zapoznać się z aktami sprawy, uzupełnić zebrany materiał oraz wypowiedzieć się co do jego poprawności i kompletności.

W celu zapoznania się z aktualnym statusem sprawy prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub platformy e-PUAP.

W celu zapoznania się z aktami sprawy prosimy o przybycie do siedziby inspektoratu po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie pod numerem 77 462 61 62.