główna zawartość
artykuł nr 1

Sposób załatwiania spraw

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podania przyjmowane są na piśmie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub składane bezpośrednio w sekretariacie PINB. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.